Planul de intervenţie este documentul PSI care se întocmeşte în baza legii 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Planul de interventie este obligatoriu pentru operatorii economici, companiile private și instituții publice, pentru gestionarea eficienta a unor potentiale situații de urgență.

Planul de intervenţie se întocmeşte cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii de operativitate şi eficienţă a acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, pentru:

  • operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
  • clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită.

Intocmirea, actualizarea si avizarea planurilor de intervenţie cad in sarcina conducătorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici.

Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile din teritoriu, schimbarile ce au loc in cadrul operatorului economic, iar după actualizare, planul de interventie se reavizeaza. Dacă organizația pe care o conduceți a trecut prin schimbări, este recomandat să refaceti documentele componentele ale Planului de interventie pentru a nu fi amendati de la 2.500 lei – 5.000 lei.

Un modelul de plan de intervenție este prezentat în Anexa 3 din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și trebuie să conțină:

  1. Datele de identificare: denumirea operatorului economic sau a instituţiei, datele de contact și profilul de activitate

  1. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:

– amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă

– căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia, reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă

– rezervele de substanţe de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie

– reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile

– reţelele de canalizare

– vecinătăţile

  1. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:

– se verifică cum se organizează intervenţia în caz de incendiu, cum sunt asigurate măsurile de securitate la incendiu la nivelul construcţiei, instalaţiei în funcţie de destinaţia, tipul construcţiei/instalaţiei și de prevederile normativelor tehnice

– se analizează particularităţile tactice de intervenţie pentru evacuarea utilizatorilor, pentru localizarea şi lichidarea incendiilor, pentru protecţia personalului de intervenţie, pentru protecţia vecinătăţilor și pentru înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu

  1. Forţele de intervenţie în caz de incendiu: cum ar fi servicii private sau publice pentru situaţii de urgenţă și alte forţe cu care se cooperează și datele lor de contact

  1. Surse exterioare de alimentare cu apă în caz de incendiu

  1. Planul detaliat al fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu toate detaliile de la destinaţia spaţiilor până la numărul de persoane care utilizează construcţia, și chiar și natura materialelor şi a elementelor de construcţii.

În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la punctul 6 dar aceste detalii (destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc, etc.) ar trebui marcate în planul general ori într-un tabel separat.

Ne puteți contacta pentru consultanță PSI sau pentru întocmirea unui plan de intervenție PSI.

Planul de intervenţie se avizează de către inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean.

Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale. După actualizare, acesta se supune reavizării conform prevederilor prezentei proceduri.

Pot întocmi planuri de intervenţie:

– ofiţerii şi subofiţerii în rezervă care au obţinut brevetul de pompier specialist conform competenţelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu aprobat cu O.M.A.I. 164/2007.

– cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor care au obţinut certificat de competenţă în condiţiile prevăzute de lege.