Angajatorul are următoarele obligaţii:

  • să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor ( SITUATII DE URGENTA: P.S.I. – PREVENIRE SI STINGERE INCENDII )  şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;
  • să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.
  • să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor;
  • să ia măsuri şi să furnize instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent;
  • să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav şi iminent, în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate.

Informarea lucrătorilor

Ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare privind:

a) riscurile pentru S.S.M. – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII), precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii;

b) măsurile luate în conformitate cu prevederile

SSMescu

Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la:

Legea din 1971 privind prevenirea incendiilor cuprinde următoarele norme de securitatea muncii:

 

  1. Echipamente

-Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile de folosire;

-Închideţi butonul de pornire şi debranşaţi de la curent echipamentele nefolosite;

-Învăţaţi cum se întrerupe curentul electric în caz de urgenţă;

-Evitaţi îndoirea cablurilor de alimentare ale maşinilor;

-Stabiliţi şedinţe regulate de verificare şi de întreţinere pentru echipamente;

-Anunţaţi fără întârziere defectele apărute la echipamente;

-Verificaţi dacă părţile periculoase ale maşinilor sunt   prevăzute cu dispozitive de protecţie, în special maşinile de tăiat hârtie;

-Aşezaţi echipamentele în locuri sigure, pe birouri sau pe mese.

-Poziţionarea şi aşezarea echipamentelor să se facă astfel încât să se prevină blocarea căilor de acces.

 

  1. Clădirea şi împrejurimile

– Afişaţi un plan general al biroului şi al clădirii;

– Aranjaţi mobilierul şi echipamentele în locuri sigure;

– Asiguraţi-vă că toate coridoarele, scările sunt sigure şi că nu au depozitate materiale inflamabile;

– Rezervaţi un loc pentru prepararea băuturilor calde departe de punctul de lucru.

 

  1. Măsuri de prevenire a incendiilor

-Păstraţi căile de evacuare libere, pentru a putea fi folosite în caz de urgenţă;

-Asiguraţi-vă că ştiţi ce trebuie făcut în caz de incendiu:

-Cum se declanşează alarma de incendiu;

-Cum se foloseşte echipamentul de stingere a  incendiilor;

-Care este cea mai scurtă cale de evacuare şi ce alte căi pot fi folosite dacă aceasta este blocată.

-Nu este permis fumatul în locuri din clădire unde există riscul incendiilor;

-Asiguraţi-vă că materialele inflamabile sunt depozitate în magazii ventilate sau în dulapuri metalice;

-Verificaţi periodic dispozitivele de alarmă şi extinctoarele;

-Organizaţi periodic antrenamente pentru evacuare în caz de incendiu;

4. Instruirea lucrătorilor

Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrări speciale.

Instruirea trebuie să fie:

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;

b) periodică şi ori de câte ori este necesar.