SSM Buzau

SSM Buzău
SSM Buzău

SSM Buzău

Sarcina fundamentală a activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Județul Buzău (SSM Buzău) este de a reduce la minimum probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii lucrătorilor și concomitent crearea confortului în activitatea de muncă.  

Contractul colectiv de muncă (C.C.M.)

Este actul juridic care reglementează raporturile de muncă și alte raporturi sociale in unitate. C.C.M. poate fi incheiat atât pe unitate în ansamblu, cît și în filialele și reprezentările acesteia.

Solicita chiar acum oferta de servicii complete SSM Buzau. Click aici!

Conținutul și structura sunt determinate de părți. În contractul colectiv de munca pot fi prevăzute angajemente reciproce ale salariaților și ale angajatorului privind:

  1. Formele, sistemele și cuantumul retribuirii muncii;
  2. Plata indemnizațiilor și compensațiilor;
  3. Mecanismul de reglementare a retribuirii muncii, ținându-se cont de nivelul inflației și de atingerea indicilor economici prevăzuți;
  4. Timpul de muncă și cel de odihnă precum și chestiunile ce țin de modul acordării și de durata concediilor;
  5. Ameliorarea condițiilor de muncă și a nivelului de securitate și sănătate in muncă;
  6. Răspunderea părților și alte angajamente determinate de părți;

Din punctul de vedere al lucrătorilor, SSM Buzău presupune o sarcină obligatorie. Iar din punctul de vedere al angajatorului, o obligativitate legislativă. Cu scopul de a asigura cele mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă, SSM Buzău duce la ferirea lucrătorilor de incidente neplăcute, atât fizice cât si psihice in timpul sarcinii de muncă.

Proiectul este elaborat de părți în conformitate cu Codul muncii și cu alte acte normative. C.M.M intră in vigoare din momentul semnării de către părți sau de la data stabilită în contract. Sub incidența C.C.M încheiat pe unitate în ansamblul cad toți lucrătorii unității, ai filialelor și ai reprezentanților acesteia.

Securitatea și Sănătatea în Muncă din Jutețul Buzău (SSM Buzău) resprezintă  acele tipuri de activități cu scopul de a preveni lucrătorii in orice domeniu de activitate la pericolele la care se expun în timpul sarcinii de muncă.Atentie!!!! Perioada în care se desfășoară  instruirea lucrătorilor în domeniul SSM Buzău, este considerată timp de muncă.

Controlul asupra îndeplinirii C.C.M este exercitat de părțile parteneriatului social prin reprezentanții lor. La efectuarea controlului, reprezentanții părților sunt obligați să facă schimb de informații necesare în acest scop.